مزایای هدایای تبلیغاتی

......................................

وقتی حرف از راه های  تبلیغاتی می شود، هدایای تبلیغاتی جایگاه خود را نشان میدهند. در واقع یک استراتژی تبلیغاتی موفق همواره با هدایای تبلیغاتی آمیخته شده است.  هدایای تبلیغاتی موجب شناخت بیشتر راجع به برند تان میشود.طبق نظر سنجی انجام شده توسط موسسه تخصصی تبلیغات ASI  انجام شده نشان میدهد که بیشتر افرادی که هدایای تبلیغاتی دریافت میکنند نام برند تبلیغ کننده را به خاطر بیاورند.هدایای تبلیغاتی موجب معرفی برندتان طی بازاریابی های مکرر میشوند.هدایای تبلیغاتی مصرفی مانند کیف ،سررسید،ماگ،خودکار و …. شاید تا سالها مورد استفاده قرار بگیرد و این نشان دهنده یادآوری مستمر برای مخاطب و ماندگاری در ذهن مخاطب است.